the

Oklahoma States Cheez-It celebration, a breakdown